Informationsstrukturering

Vad är informationsstruktur?

Informationsstruktur är ett samlingsbegrepp för regler och villkor som styr hur information sorteras, rangordnas, klassificeras, knyts till källor och intressenter. I praktiken hur dokument sorteras, hur dokument knyts till objekt, hur information knyts till dokument och objekt och hur det hela relateras till processer, intressenter och andra entitieter. Inom kontexten anläggningsinformation handlar informationsstruktur om hur information om anläggningen på smarta sätt kan kopplas samman med dess intressenter och processer samt i vilka applikationer det skall ske.

TCG 81346 Informationsstruktur
TCG 81346 Informationsstruktur

Vikten av hittbarhet

Informationsstruktur är en förutsättning för att rätt intressent skall kunna både producera och konsumera informationen genom att informationen i första hand görs hittbar. Det är först när information (t.ex. ritningar, modeller, datakort,…) går att hitta som den både kan användas och hållas uppdaterad. Utan struktur görs viss information otillgänglig, varvid den heller inte hålls à jour. Då uppstår det vi alla känner till: ouppdaterad information som är svår att hitta. Det är följden av svag informationsstruktur vi lever med i dag, där stora mängder information har lämnats vind för våg. Vi kallar det data-kaos-åldern.

Vems struktur är bäst?

När det handlar om att sortera och organisera finns ingen struktur som är så bra som ens egen. Det är lätt att hitta i sin egna ordning, men svårt i någon annans. Att enas om 1 sätt att sortera, klassificera, rangordna, indela, knyta och koppla samman kan vara utmanande, i synnerhet om man är många i en organisation, som alla har sina prioriteringar och tidsperspektiv, och applikationer. I det läget gäller det att hitta vilka sätt som skapar störst affärsvärde och för vem.

TCG 81346 Informationsstruktur
TCG 81346 Informationsstruktur

Låt TCG optimera informationsstrukturen

Genom år av undersökningar, genomförande av kundprojekt, egen utveckling, nationell och internationell utveckling av standarder har vi på TCG samlat på en unik kompetens vad gäller strukturering av information, för olika ändamål. Beroende på vilka värdeflöden du vill stödja kan vi erbjuda en best practice för ditt behov. Det kan handla om att optimera  informationsstrukturen för att stödja underhåll, drift, produktion, projektering, nybyggnation, analys eller varför inte, allt på en gång. Med stöd i moderna standarder, taxonomier och ontologier maximerar vi värdeskapandet och samtidigt minimerar komplexiteten. 

Låter det för bra för att vara sant? Boka ett samtal eller varför inte: gå en utbildning?

Optimalt applikationsstöd

En informationsstruktur som inte går att tillämpa i det egna applikationsstödet är inte mycket värd. TCGs metod och verktygslåda hjälper dig att sätta upp förutsättningarna i ditt applikationsstöd. TCG är applikationsoberoende och hjälper dig oavsett aktuell plattform med kravställning, konfigurering, masteradatahantering och portfölj. Allt går inte att realisera i alla plattformar. 

Vi erbjuder framförallt två vägar:

  • Optimera befintligt applikationsstöd
  • Stöd vid inköp/upphandlig av nytt stöd (även offentlig upphandling)
TCG 81346 Informationsstruktur
TCG 81346 Informationsstruktur

Standarder - Nyckeln till likformighet med bibehållen flexibilitet

Inom TCG är vi experter på ett antal standarder inom informationsstruktur. Standarderna ger stöd för likformiga resonnemaning och principer som utgör grunden för ett gemensamet språk, men vår erfarenhet gör tillämpningen flexibel nog för att anpassas till en specifik dialekt. Några exempel på standarder som bygger upp TCGs best practice, där vi är experter:

  • ISO/IEC 81346 – Strukturering, klassificering och beteckning av tillgångar
  • ISO/IEC 81355 (61355) – Strukturering, betecking och klassificering av informations- och dokumenttyper
  • IEC 62023 – Strukturering av dokument
  • ISO/IEC 82045 – Informationens livscykel och metadatahantering
  • ISO 15926 – Ontologier och datautbyte
  • CoClass – Byggbranschens klassificerings- och struktureringsstandard
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev