Vad vi kan

Vår vision

Att vara den självklara kompetensen avseende digital transformation inom teknisk informationshantering

Förändringsledning Transformation TCG

Förändringsledning

En stor del av förflyttningen handlar om att stödja människor i en individuell eller organisatorisk förändring. Genom att skapa engagemang och delaktighet, visa vägen, säkra rätt förutsättningar och ibland hantera motstånd säkerställer vi att avsedda effekter uppstår.

Informationshantering

Informationshanteringen är något som organisationer har tappat bort. I och med att dedikerade resurser ersatts med system, och mycket ansvar lagts över på individen, har hanteringen glömts bort.

Det är viktigt att organisationen har en tydlighet med hjälp av riktlinjer och rutiner. Informationen ska hanteras effektivt och systematiskt så att den kan upprättas, tas emot, styras och bevaras eller gallras. 

Informationsstrukturering

Med dagens komplexa verksamhetsstrukturer och omfattande informationsflöden är begreppet informationsstruktur mer än bara en organisatorisk ram. Det är nyckeln till att låsa upp effektiviteten och förenkla tillgången till viktig data på alla nivåer inom organisationen.

Kompetensförsörjning

Vi tror att en stor del i värdet av ordning och reda ligger i att sprida kunskap. Ju fler som känner till och kan vara en del av förändringsresan omvärlden går igenom desto snabbare kan vi kamma hem effekten.

TCG är ett av de få aktörerna på marknaden som har direkt erfarenhet från branschen, betydande roll i förändringen och samtidigt förmågan att översätta detta i praktiken. Det är det som gör oss unika, samtidigt som det är det vi vill dela med oss av. 

Vi drivs idag av projektorienterade verksamheter vilket är ett effektivt sätt att säkra framdrift i förändringsarbete, men det finns en utmaning i det. Vad händer när projektet är slut?

TCG får ofta frågor gällande ett systemstödsbyte eller att någon är nyfiken på en standard.
Med vårt ramverk och metod, som bygger på erfarenhet, utmanas verksamheten att lyfta blicken och se helheten. Det är väldigt sällan som inte arbetssätt, roller och informationsmodellen påverkas vid ett systembyte t.ex. 

VI ser möjligheterna till att göra en stabil förändring genom alla verksamhetsled. Något som är stabilt och hållbart även över tid.
Vi ser projekten som en möjlighet att ta del av företagets digitaliseringsresa, att växa med hela verksamheten och möte de nya industrirevolutioner som branschen dras mot. 

Vad vi säger är att du kan inte förändra i ett led utan att andra påverkas. Det måste få vara en viktig del i förändringsresan och strategin. 
De verksamheter som inte förvaltar sina informationstillgångar idag står inför rejäla utmaningar. Det påverkar 

TCG hjälper dig att kravställa och definiera vilken information er du värdesätter och vilket sätt du vill beställa, ta emot och kunna använda i förvaltningen. 

Standarden ISO 19650 möjliggör att projektet kan fokusera på bra projektresultat samtidigt som förvaltningen får den information de behöver under, och efter projektet så det blir en smidig överlämning.
Tar du hjälp av TCG att följa standarden kommer  tillgångsförvaltning, drift och underhåll kunna nå den fulla potentialen av det nya informationsguldet

Vi har tagit fram en metod för att svara på:
Vilken information är det vi behöver?
Vad klarar vi av att förvalta?
Vad är krav och vad är önskvärd information?

 

TCG hjälper dig att kravställa och definiera vilken information er du värdesätter och vilket sätt du vill beställa, ta emot och kunna använda i förvaltningen. 

Standarden ISO 19650 möjliggör att projektet kan fokusera på bra projektresultat samtidigt som förvaltningen får den information de behöver under, och efter projektet så det blir en smidig överlämning.
Tar du hjälp av TCG att följa standarden kommer  tillgångsförvaltning, drift och underhåll kunna nå den fulla potentialen av det nya informationsguldet

Vi har tagit fram en metod för att svara på:
Vilken information är det vi behöver?
Vad klarar vi av att förvalta?
Vad är krav och vad är önskvärd information?

 

Vi på TCG erbjuder det stöd våra verksamheten behöver för att beskriva sina anläggningar och fastigheter med en stark och flexibel informationshantering.

Vi hjälper våra kunder att skapa förutsättningar för digital tvilling genom att standardiserat bygga en hållbar informationsmodell som ger stöd nu och över tid.

Vi ser till att forma ett gemensamt språk för människa och maskin som inte bara binder samman discipliners kommunikation utan också systemens informationsutbyten.

Anläggningarna och fastigheternas konstruktion ändras sällan. Genom att hjälpa verksamheten att standardisera och strukturera informationen på ett effektivt och hållbart sätt, skapas en informationsmodell som klarar dagens, och framtidens behov av förvaltning. 
Det frigör tid att förvalta den information som är föränderlig och effektivisera drift- och underhållsprocesserna. 

Vi på TCG strävar efter att gå i täten för den digitala utvecklingen och förbereder oss för Industri 5.0. Vi vill också hjälpa våra kunder att stå redo för den nya industrin genom att erbjuda dem de verktyg de behöver för att möta de nya utmaningarna.

TCG hjälper dig att kravställa och definiera vilken information er du värdesätter och vilket sätt du vill beställa, ta emot och kunna använda i förvaltningen. 

Standarden ISO 19650 möjliggör att projektet kan fokusera på bra projektresultat samtidigt som förvaltningen får den information de behöver under, och efter projektet så det blir en smidig överlämning.
Tar du hjälp av TCG att följa standarden kommer  tillgångsförvaltning, drift och underhåll kunna nå den fulla potentialen av det nya informationsguldet

Vi har tagit fram en metod för att svara på:
Vilken information är det vi behöver?
Vad klarar vi av att förvalta?
Vad är krav och vad är önskvärd information?

 

Vi måste bli bättre på att se hanteringen av information som en investering, likt capex, och inte bara som ett projekt. Att ha en strukturerad och optimerad informationshantering kan göra stor skillnad för företagets framgång, men det kräver ett tydligt ledarskaps commitment och uthållighet.

Vi på TCG stödjer våra kunder hela resan genom att hjälpa till att implementera strukturerade informationshanteringsprocesser som inte bara ger kortsiktiga vinster, utan även ett starkt fundament att bygga långsiktig framgång på.

Vi tror på att vara med våra kunder i varje steg av processen, från planering och utformning av rätt strategier och lösningar, till att implementera och driva dessa lösningar i praktiken. Genom att vara med i processen fullt ut kan vi vara säkra på att vi ger det stöd som krävs för att säkerställa att våra kunder får ut maximalt av sina investeringar i informationsteknik.

Så om du vill ha en partner som tror på att investera i information och som är där för att stödja dina behov hela vägen, så är vi det nya sättet att se informationshantering som något som verkligen ger avkastning på din investering

SS-EN ISO 19650

SS-EN ISO 19650 är en standard som beskriver principer för hantering av anläggningsinformation över hela tillgångens (anläggningens/utrustningens) livslängd.

Standarden belyser vikten på tydlighet i ägarskap och roller inom en organisation för hanteringen av anläggningsinformationen. De beskriver också hur en organisation ställer krav på sin egna organisation samt på entreprenörer, i t.ex. projekt, i hur anläggningsinformation ska hanteras under anläggningens olika livscykelsfaser.

Tillsammans med standarderna SS-EN ISO 9001, SS-EN ISO 55000 samt ISO/IEC 81346 bidrar standarden till en helhet med avseende på ett robust tillgångsförvaltning med regelverk och guide för organisationsstyrning, tillgångsförvaltning, informationshantering och informationsstruktur.

TCG är Nordens ledande konsultföretag i att bistå myndigheter och bolag vid deras implementering av SS-EN ISO 19650.

SS-EN ISO 19650
ISO/IEC 81346​

ISO/IEC 81346

För att nå ett hållbart värde över tid behöver du ha koll på verksamhetens information.
Mängden information, eller data, ökar i snabb takt i och med att tekniska lösningar och funktioner blir vanligare. De verksamheter som tidigt hittar en struktur och förvaltning att hantera och sortera sin information kommer bli de som snabbt och flexibelt kan hantera kommande utvecklingskrav. Den tid  som idag läggs av medarbetare att söka fram rätt information är betydligt mer omfattande än vad som är nödvändigt. Risken blir då att egna lösningar börjar skapas och värdefull information för beslut kan saknas och datakvalitén sjunker dramatiskt.

Genom en tydlig och väl förankrad informationsstrategi kan man uppnå 5 huvuddelar:

  • Vart informationen skapas, master data, identifieras vilket kvalitetssäkrar informationen vid integrationen
  • Det går att veta hur man ska arbeta med informationen, hur den namnges, sorteras och var den lagras
  • Det är tydligt vem som ansvarar för vad och när det utförs. Det finns en tydlig versionshantering för alla dokument och på all information
  • Det finns en organisation på plats som kan hantera det problem som uppkommer
  • Det finns ett utvecklat systemstöd för att hantera informationen

ISO/IEC 81346 är robust regelverk för klassificera och skapa relationer mellan anläggningsobjekt samt tilldela dessa unika identiteter. Standarden bygger på ett antal ”aspekter” (Placering, Funktion, Produkt…) som kan utökas över tid efter verksamhetens behov. Genom detta uppnås flexibilitet, intressentoberoende och stabilitet över anläggningsobjektets livscykel.

ISO/IEC 81346 har genom sina mångfacettering etablerat sig som den snabbast växande standarden för objektklassifikationer.

Då standarden kan betraktas som ett bibliotek av allmänna principer ligger konsttrycket i att tillämpa dessa principer utifrån den aktuella verksamhetens beskaffenhet och dess behov.

TCG är Nordens ledande konsultföretag i att bistå myndigheter och bolag vid deras övergång till ISO/IEC 81346.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev